Programma

aansprekende sprekers etc hier plaatsen
Bekijk het volledige programma

Festival der Bestuurskunde 13.0

Woensdag 21 september 2016, Rotterdam

Het Festival kenmerkt zich al jaren door een sterk en origineel programma, waarin het thema vanuit verschillende invalshoeken belicht wordt. De sprekers die plenair of in workshops aan bod komen werken hier zeker aan mee. Diverse ministers, de voormalige premier, de voorzitter van de Europese Commissie en verschillende internationaal vermaarde wetenschappers hebben op het Festival hun standpunten voor het voetlicht gebracht. Het Festival der Bestuurskunde trekt jaarlijks circa 300 mensen uit de publieke sector: ambtenaren, bestuurders, politici, wetenschappers, adviseurs, onderzoekers en studenten.


Thema

De opgave centraal: Publieke waarden creëren door grenzeloos besturen

Vluchtelingen, arbeidsmigratie, huiselijk geweld, multiprobleemgezinnen, jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, medisch-technologische innovaties, jonge kinderen met taalachterstand, ondermijnende criminaliteit, klimaatadaptatie, maatwerk in maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg, energietransities. Het zijn stuk voor stuk vitale maatschappelijke opgaven die geen departement, provincie, of gemeente alleen aankan. Zij moeten regisseren, partneren, aanjagen, co-produceren – met elkaar, met maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers – om ook werkelijk het verschil te maken. Dat kan alleen tot werkelijk waardevolle resultaten leiden als de betrokken partijen in staat zijn om niet langer hun eigen institutionele structuren en productielogica’s centraal te stellen, maar het gezamenlijk creëren van publieke waarde op de voorliggende opgave. Dat vereist andere sturings filosofieën en werkwijzen dan die van de vertrouwde wereld waarin het ‘huis van Thorbecke’, ‘het primaat van de politiek’ en staatspaternalisme de leidende principes waren. Het vergt ‘omdenken’ van politici, bestuurders, ambtenaren en professionals: waar ben je voor, waar ben je van, wat draag je bij, wat maak je mogelijk, wat houd je tegen? Het vergt ook ‘creatieve destructie’ van de manier waarop wij geldstromen, informatie-uitwisseling, verantwoordingsprikkels, beroepstrots en de interactie met burgers en bedrijven organiseren. Wie serieus werk wil maken van grote maatschappelijke uitdagingen, zal letterlijk en figuurlijk grenzeloos – intern ontkokerd, extern toegankelijk, betrouwbaar, en flexibel – moeten kunnen opereren.

Tijdens het VB Festival 2016 bediscussiëren we hoe bestuur waarin de opgave centraal staat eruit ziet. We doen dat op verschillende manieren:

  • Case studies van en debatten over concrete maatschappelijke opgaven: Welke bestuurlijke en frontlijnpraktijken ‘werken’ wel en niet?
  • Strategische reflectie: Welke mentale en institutionele innovaties zijn nodig om de opgave in plaats van bestaande instituties en belangen daadwerkelijk leidend te laten zijn in de manier waarop bestuursorganen, coördinatiemechanismen, netwerken en andere samenwerkingsverbanden functioneren?
  • Uitdiepen van het leerstuk van ‘publieke waardecreatie’, oorspronkelijk ontwikkeld door Harvard hoogleraar Mark Moore: wat is het, hoe maak je het tastbaar, welke handelingsperspectieven voor bestuurders en publieke managers biedt het?
  • Verkennen van de waarden en stijlen van maatschappelijke en politiek-bestuurlijke leiders die in woord en daad de opgave centraal stellen

Sprekers

Kamran Ullah (dagvoorzitter/moderator)
personKamran Ullah(Amsterdam, 26 november 1983) is een Nederlandse journalist en presentator.
Ullah studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Hij was voorzitter van NJR (Nationale Jeugdraad) en stond in 2010 op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. In 2007 presenteerde hij Utopics op RTV Utrecht. Sinds 2010 was hij radiopresentator voor WNL. Op Radio 1 presenteert Ullah zowel Nu Al Wakker als Avondspits. Halverwege 2013 vertrok Ullah naar De Telegraaf waar hij is gaan werken als eindredacteur van Telegraaf TV.

 


Wim Kuijken

portretfoto-deltacommissaris-wim-kuijken-in-kleur-groot

Wim Kuijken is een vooraanstaand bestuurder. Hij was adviseur van de Haagse burgemeester Havermans en 14 jaar Secretaris-generaal op 3 ministeries. Van 2006 tot december 2009 was de heer Kuijken voorzitter van het overleg van Secretarissen-generaal.

Sinds 2010 is Wim Kuijken regeringscommissaris voor het Deltaprogramma (fysieke veiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijk adaptie).

 

José Manshanden
2015-manshandenJosé Manshanden is Themadirecteur Sociaal en lid Directieraad van Gemeente Utrecht. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht Stichting Jeugdformaat, bestuurslid van Stichting Kenniscentrum Phrenos en raadslid bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hiervoor was ze directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Utrecht, directeur Sociale Dienst in Dordrecht en overheidsmanager openbare gezondheidszorg en welzijn. In 2015 werd ze verkozen tot overheidsmanager van het jaar.

 


Marco Pastors
Marco_Pastors
Marco Pastors was wethouder en loco-burgemeester van Rotterdam (2002 – 2005); Ambassadeur e-Factureren bij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Consultant bij B&A Groep; Senior Consultant bij PinkRoccade Public B.V. en Manager bij de OV-Studentenkaart. Momenteel is hij als Programma-directeur betrokken bij het Nationaal Programma Kwaliteitsprong Zuid.

 


Annemieke Nijhof

Annemieke Nijhof_TauwAnnemieke Nijhof studeerde van 1984 tot 1990 Chemische Technologie op de Universiteit Twente. Met haar afstudeerscriptie won ze de Unilever Reseach Prijs. In 1991 startte Annemieke als Adviseur Bodem bij Tauw. Al vrij snel werden de leiderschapscapaciteiten van Nijhof ontdekt. Annemieke is sinds 2012 CEO van Tauw Group. In 2015 werd ze verkozen tot Topvrouw van het Jaar vanwege onder andere haar lef en verbindende leiderschapsstijl. In 2015 wordt ze door minister Dijsselbloem van Financiën benoemd tot commissaris bij De Nederlandsche Bank, één van de handvol nevenfuncties die ze bekleedt.

 

Hugo de Jonge
Hugo de JongHugo de Jonge is sinds 2010 wethouder in Rotterdam. Sinds 2014 is verantwoordelijk voor de portefeuille Onderwijs, Jeugd en Zorg. Hij werkte eerder in het basisonderwijs. Zijn politieke carrière begon bij de Tweede Kamerfractie van het CDA. Achtereenvolgens was hij politiek assistent van minister Van der Hoeven, van staatssecretaris Van Bijsterveldt en waarnemend politiek assistent van Minister-President Balkenende. Van 2008 tot 2010 werkte De Jonge als projectleider en programmamanager bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.