Programma

aansprekende sprekers etc hier plaatsen
Bekijk het volledige programma

Festival der Bestuurskunde 13.0

Woensdag 21 september 2016, Rotterdam

Het Festival kenmerkt zich al jaren door een sterk en origineel programma, waarin het thema vanuit verschillende invalshoeken belicht wordt. De sprekers die plenair of in workshops aan bod komen werken hier zeker aan mee. Diverse ministers, de voormalige premier, de voorzitter van de Europese Commissie en verschillende internationaal vermaarde wetenschappers hebben op het Festival hun standpunten voor het voetlicht gebracht. Het Festival der Bestuurskunde trekt jaarlijks circa 300 mensen uit de publieke sector: ambtenaren, bestuurders, politici, wetenschappers, adviseurs, onderzoekers en studenten.


Thema

De opgave centraal: Publieke waarden creëren door grenzeloos besturen

Vluchtelingen, arbeidsmigratie, huiselijk geweld, multiprobleemgezinnen, jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, medisch-technologische innovaties, jonge kinderen met taalachterstand, ondermijnende criminaliteit, klimaatadaptatie, maatwerk in maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg, energietransities. Het zijn stuk voor stuk vitale maatschappelijke opgaven die geen departement, provincie, of gemeente alleen aankan. Zij moeten regisseren, partneren, aanjagen, co-produceren – met elkaar, met maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers – om ook werkelijk het verschil te maken. Dat kan alleen tot werkelijk waardevolle resultaten leiden als de betrokken partijen in staat zijn om niet langer hun eigen institutionele structuren en productielogica’s centraal te stellen, maar het gezamenlijk creëren van publieke waarde op de voorliggende opgave. Dat vereist andere sturings filosofieën en werkwijzen dan die van de vertrouwde wereld waarin het ‘huis van Thorbecke’, ‘het primaat van de politiek’ en staatspaternalisme de leidende principes waren. Het vergt ‘omdenken’ van politici, bestuurders, ambtenaren en professionals: waar ben je voor, waar ben je van, wat draag je bij, wat maak je mogelijk, wat houd je tegen? Het vergt ook ‘creatieve destructie’ van de manier waarop wij geldstromen, informatie-uitwisseling, verantwoordingsprikkels, beroepstrots en de interactie met burgers en bedrijven organiseren. Wie serieus werk wil maken van grote maatschappelijke uitdagingen, zal letterlijk en figuurlijk grenzeloos – intern ontkokerd, extern toegankelijk, betrouwbaar, en flexibel – moeten kunnen opereren.

Tijdens het VB Festival 2016 bediscussiëren we hoe bestuur waarin de opgave centraal staat eruit ziet. We doen dat op verschillende manieren:

  • Case studies van en debatten over concrete maatschappelijke opgaven: Welke bestuurlijke en frontlijnpraktijken ‘werken’ wel en niet?
  • Strategische reflectie: Welke mentale en institutionele innovaties zijn nodig om de opgave in plaats van bestaande instituties en belangen daadwerkelijk leidend te laten zijn in de manier waarop bestuursorganen, coördinatiemechanismen, netwerken en andere samenwerkingsverbanden functioneren?
  • Uitdiepen van het leerstuk van ‘publieke waardecreatie’, oorspronkelijk ontwikkeld door Harvard hoogleraar Mark Moore: wat is het, hoe maak je het tastbaar, welke handelingsperspectieven voor bestuurders en publieke managers biedt het?
  • Verkennen van de waarden en stijlen van maatschappelijke en politiek-bestuurlijke leiders die in woord en daad de opgave centraal stellen

Sprekers

Wim Kuijken
BestuurskundeWim Kuijken is een vooraanstaande ambtenaar, die onder meer een belangrijk adviseur was van de minister-presidenten Kok en Balkenende en van de Haagse burgemeester Deetman. Studeerde aan de VU en werd tijdens zijn studie lid van de PvdA. Begon zijn ambtelijke loopbaan bij Economische Zaken en speelde daarna op het Ministerie van BZK een rol bij de plannen voor de vorming van stadsregio’s. Stond als secretaris-generaal bekend als een goede crisismanager die doortastend optrad. In 2007 werd hij de hoogste ambtenaar op Verkeer en Waterstaat en is vanaf 2010 als Deltacommissaris belast met de coördinatie van de kustversterking.

 

Wim van de Donk (onder voorbehoud)
Wim-van-de-DonkWim van de Donk (1962) is sinds oktober 2009 Commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Daarvoor was hij vanaf 2004 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Tevens was hij hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. De heer Van de Donk werkte voordien bij het Expertisecentrum voor overheidsautomatisering van het ministerie van Justitie. Hij is lid van het CDA.

 

 

José Manshanden
2015-manshandenJosé Manshanden is Themadirecteur Sociaal en lid Directieraad van Gemeente Utrecht. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht Stichting Jeugdformaat, bestuurslid van Stichting Kenniscentrum Phrenos en raadslid bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hiervoor was ze directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Utrecht, directeur Sociale Dienst in Dordrecht en overheidsmanager openbare gezondheidszorg en welzijn. In 2015 werd ze verkozen tot overheidsmanager van het jaar.